Njoftime

Njoftim

Publikohet lista e subjekteve qe jane pajisur me leje mjedisore te tipit C qe prej vitit 2014 dhe nuk kane paguar tarifen vjetore te lejes se mjedisit sipas legjislacionit ne fuqi

Publikuar 03-04-2017

Njoftim per tarifen vjetore

Bazuar ne Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Per miratimin e tarifave te Lejeve te Mjedisit". 1.N joftohen te gjithe operatoret e instalimeve te tipit C te paguajne tarifen vjetore prej 2000 (dy mije lekesh)ne llogarine bankare te Ministrise Mjedisit. 2.Tarifa vjeto re te paguhet bren da 3-mujorit te pare te vitit dhe nje kopje e mandat pageses dorezohet pran e DRM Vlore. 3.Ta rifa te derdhet nga kerkuesi ne llogarine bankare te Ministrise se Mjedisi t dhe shuma e derd hur eshte e pakthyeshme.


Publikuar 28-10-2016